In ontwikkeling

Uncategorised

Organogram

Het Vrij CLB Voor- en Noorderkempen wordt ingericht door een vzw.

Aan het hoofd van de vzw Vrij Centrum Voor Leerlingbegeleiding Voor- en Noorderkempen staat de Algemene Vergadering, die een Raad van Bestuur aanstelt.

De Raad van Bestuur wordt geleid door de voorzitter.

De dagelijkse leiding van het centrum is in handen van de directeur, die voor het uitstippelen van het beleid en de dagelijkse leiding van het centrum wordt bijgestaan door de leden van het beleidsteam.

Het beleidsteam bestaat naast de directeur uit de 3 vestigingscoördinatoren en de medische coördinator.

Elke vestiging wordt geleid door een vestigingscoördinator die voor de administratieve taken wordt bijgestaan door secretariaatsmedewerkers .

De begeleiding van de leerlingen over de 4 domeinen wordt ter harte genomen door de diverse CLB-teams van de betrokken scholen.

Daarnaast dragen een aantal medewerkers verantwoordelijkheid voor specifieke taken binnen ons CLB:
directiesecretariaat , personeelsdienst, ICT-coördinator, kwaliteitscoördinator, logistiek coördinator, coördinator buitengewoon onderwijs, verantwoordelijke VAPH en Multidisciplinair team IJH (= integrale jeugdzorg)

Tot slot worden enkele advies- en overlegorganen eveneens betrokken bij het bestuur van CLB: de Centrumraad, het LOC (= lokaal overleg comité) en het LOF PBW (= lokaal overleg forum voor Preventie en bescherming op het werk).

Voorzitter Raad van Bestuur : Louis Bogaerts
Directeur :Josiane Van Huynegem
Vestigingscoördinator Brasschaat : Tine van Walle
Vestigingscoördinator Essen : Nicky Govers
Vestigingscoördinator Wijnegem : Marianne Goossens 
Medisch coördinatoren : Margriet Pintelon, arts en Tine van Walle, PMW

4 domeinen

Leren en Studeren (L&S):

Soms verloopt het leren voor een leerling niet zonder problemen. Het kan gaan over leerproblemen zoals moeite met lezen, spellen of rekenen tot leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie… . Er kunnen ook problemen zijn met motivatie, aandacht en manier van leren.

Als CLB helpen we door uit te zoeken waarom het leren moeilijk loopt en bekijken we wat er mogelijk is om het aan te pakken.

Vaak volstaan aanpassingen in de klas of aan de manier van leren. We geven informatie en advies en bekijken met het schoolteam welke aanpassingen in de klas mogelijk zijn.

Bij ernstige problemen verwijzen we door naar gespecialiseerde diensten.

Onderwijsloopbaan (OLB)

De juiste studierichting of opleiding kiezen kan moeilijk zijn. Misschien weet je niet welke mogelijkheden er allemaal zijn? Welke je sterke kanten zijn? Wij kunnen je helpen met het maken van die keuze maar jij bent het die uiteindelijk de beslissing neemt. Wij kunnen je allerlei informatie geven over haalbare wijzigingen in je onderwijsloopbaan maar zelf kan je alvast op zoek gaan op:

Logo onderwijskiezer

Preventieve Gezondheidszorg (PGZ)

Gezondheid is belangrijk. Daarom krijgt elke leerling op vaste momenten een beperkt, gericht consult op school of een algemeen consult in het CLB. Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs kunnen een bijkomend bijzonder consult krijgen.
Bij elk consult wordt er gekeken of de vaccinaties in orde zijn. Volgens het geldend vaccinatieschema biedt het CLB ook inentingen aan.

Als er een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld bij een leerling of een personeelslid van de school, wordt het CLB verwittigd. De CLB-arts treft dan, zo nodig in samenspraak met de dienst Infectieziektebestrijding maatregelen om verdere verspreiding in de school te voorkomen of te beperken.

U kan als ouder of leerling in het CLB terecht met vragen over verschillende aspecten van gezondheid.

Op vraag ondersteunen wij, samen met andere preventieve diensten, de school bij hun gezondheidsbeleid en projecten rond gezondheid.

Psychisch en Sociaal functioneren (PSF)

Er zijn heel wat situaties die er voor kunnen zorgen dat de leerling zich niet lekker in zijn/haar vel voelt . Hierdoor kan naar school komen best zwaar zijn. 

 • Deze situaties kunnen zich op school afspelen zoals: gepest worden, last hebben van faalangst, sociale moeilijkheden ervaren…
 • Even goed kunnen deze moeilijkheden zich ook in de thuissituatie voordoen: een echtscheiding van de ouders, ziekte van een familielid, problemen binnen het gezin…
 • Het kan ook zijn dat de leerling zelf emotionele moeilijkheden ervaart, zonder meteen hiervoor een verklaring te hebben.

Ook voor deze moeilijkheden kan de leerling bij het CLB terecht. We geven informatie en advies, maar we kunnen ook een kortdurende begeleiding opstarten. We zoeken samen uit vanwaar de moeilijkheden komen en zoeken samen naar oplossingen.

 

Onze werking

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) geeft gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met maar onafhankelijk van de school. Je kan er dus in alle vertrouwen en discretie terecht met je vragen.

Het welbevinden van de leerling staat centraal met respect voor zijn filosofische, godsdienstige en/of ideologische overtuiging, zolang die niet strijdig is met de Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De leerlingenbegeleiding verloopt multidisciplinair. Dit wil zeggen dat in een CLB verschillende vakmensen samenwerken: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elke leerling op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Het CLB werkt op vraag van leerling, ouders, en/of zijn school (= vraaggestuurd). Naast het ingaan op vragen is ook een deel van onze werking verplicht.

Wat is verplicht?

 • opvolging van afwezigheden op school
 • de medische onderzoeken  
 • maatregelen treffen bij besmettelijke ziekten op school
Wat gebeurt er wanneer ik een vraag stel aan het CLB?
 • Eerst kijken we of wij je kunnen helpen met je vraag. 
 • Zo ja, wordt je vraag bezorgd bij iemand van het CLB-team van je school. De aard van je vraag bepaalt of je terecht komt bij een arts, verpleegkundige, psycholoog / pedagoog of maatschappelijk werker. Hij of zij is dan je contactpersoon. Deze contactpersoon helpt je verder. Dit kan door informatie te bezorgen, door een gesprek, … . Zo nodig wordt je vraag besproken in het CLB-team.
 • Soms is meer of andere hulp nodig en zullen we in samenspraak met jou op zoek gaan naar andere diensten of hulpverleners.
Wil je nog meer weten over hoe een CLB werkt?
Lees dan verder in  de folder "Het CLB in 15 vragen".

Welkom bij vrij CLB Voor- en Noorderkempen!


Vrij CLB Voor- en Noorderkempen is een centrum voor leerlingenbegeleiding. Wij werken samen met scholen van het gemeentelijk en vrij onderwijs. Aan elke school is een team van een arts, een maatschappelijk werker, een psychopedagoog en een verpleegkundige verbonden. 

Wij begeleiden leerlingen op 4 domeinen :

  • preventieve gezondheidszorg
  • leren en studeren
  • onderwijsloopbaan
  • psychisch en sociaal functioneren