Organogram

Het Vrij CLB Voor- en Noorderkempen wordt ingericht door een vzw.

Aan het hoofd van de vzw Vrij Centrum Voor Leerlingbegeleiding Voor- en Noorderkempen staat de Algemene Vergadering, die een Raad van Bestuur aanstelt.

De Raad van Bestuur wordt geleid door de voorzitter.

De dagelijkse leiding van het centrum is in handen van de directeur, die voor het uitstippelen van het beleid en de dagelijkse leiding van het centrum wordt bijgestaan door de leden van het beleidsteam.

Het beleidsteam bestaat naast de directeur uit de 3 vestigingscoördinatoren en de medische coördinator.

Elke vestiging wordt geleid door een vestigingscoördinator die voor de administratieve taken wordt bijgestaan door secretariaatsmedewerkers .

De begeleiding van de leerlingen over de 4 domeinen wordt ter harte genomen door de diverse CLB-teams van de betrokken scholen.

Daarnaast dragen een aantal medewerkers verantwoordelijkheid voor specifieke taken binnen ons CLB:
directiesecretariaat , personeelsdienst, ICT-coördinator, kwaliteitscoördinator, logistiek coördinator, coördinator buitengewoon onderwijs, verantwoordelijke VAPH en Multidisciplinair team IJH (= integrale jeugdzorg)

Tot slot worden enkele advies- en overlegorganen eveneens betrokken bij het bestuur van CLB: de Centrumraad, het LOC (= lokaal overleg comité) en het LOF PBW (= lokaal overleg forum voor Preventie en bescherming op het werk).

Voorzitter Raad van Bestuur : Louis Bogaerts
Directeur :Josiane Van Huynegem
Vestigingscoördinator Brasschaat : Tine van Walle
Vestigingscoördinator Essen : Nicky Govers
Vestigingscoördinator Wijnegem : Marianne Goossens 
Medisch coördinatoren : Margriet Pintelon, arts en Tine van Walle, PMW